پرش به محتوا

عکس سلفی

سلفی جانانه

    «سلفی جانانه همرای رفـــــیقایم»! [شاه امین هزاره]

    توی اردوی مکالمه عربی انگلیسی

       سلفی با حضرت آقای مؤیدی و رفیق گل آقای نصیری (البته بد افتاده) بین ساخت فیلم عربی_انگلیسی تو اردوی مکالمه عربی_انگلیسی! [کربلایی یحیی]